Sammensatte produkter (2021/630) - rettelse av språklige feil - 2022/1615

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/1615 av 22. april 2022 om retting av den svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2021/630 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til visse kategorier av varer unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1615 of 22 April 2022 correcting the Swedish language version of Delegated Regulation (EU) 2021/630 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of goods exempted from official controls at border control posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 22. april 2022, og kunngjort i EUR-Lex 20. september 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU 10. oktober 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2021/630, gir utdypende regler for hvilke sammensatte produkter som ikke trenger å kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS fra en stat utenfor EU/EØS. Videre gis det regler for gjennomføring av kontrollen på slike sammensatte produkter ute på markedet, basert på en risikovurdering.

Forordning (EU) 2022/1615 endrer den svenske oversettelsen av forordning (EU) 2021/630, da det har sneket seg inn noen språklige feil i oversettelsen. Denne endringen berører ikke den engelske utgaven av rettsakten, eller den norske oversettelsen fra UD.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten berører kun den svenske oversettelsen av forordning (EU) 2021/630 og krever ikke noen endring av den norske forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/630 i norsk rett, forskrift 2. juni 2022 nr. 1010 om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten justerer den svenske utgaven av rettsakten og berører ikke den engelske eller den norske oversettelsen fra UD. Rettsakten vil derfor ikke kreve noen handling på regelverkssiden for å rette opp den norske utgaven av rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1615
Basis rettsaktnr.: 2021/630
Celexnr.: 32022R1615

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2022
Frist returnering standardskjema: 25.11.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: