CLP - anvendelse av nye merknader for visse stoffer

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2023/1435 av 2. mai 2023 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til endring av postene i del 3 i vedlegg VI for 2-etylheksansyre og dens salter, borsyre, dibortrioksid, tetrabordinatriumheptaoksidhydrat, vannfritt dinatriumtetraborat, natriumsalt av ortoborsyre, dinatriumtetraboratdekahydrat og dinatriumtetraboratpentahydrat

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1435 of 2 May 2023 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards the modification of entries in Part 3 of Annex VI for 2-ethylhexanoic acid and its salts, boric acid, diboron trioxide, tetraboron disodium heptaoxide hydrate, disodium tetraborate anhydrous, orthoboric acid sodium salt, disodium tetraborate decahydrate, and disodium tetraborate pentahydrate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forslaget var på høring i Norge frem til 23. desember 2022. Det kom ingen uttalelser under den norske høringen. Europakommisjonen vedtok forordningen 25. april 2023, og den ble kunngjort i EU's Official Journal 11. juli 2023. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 27. oktober 2023.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). CLP-forordningen erstattet direktivene 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og 1999/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger. EU-kommisjonen har innført krav om at nye merknader til de harmoniserte klassifiseringene i CLP-forordning vedlegg IV skal anvendes for stoffene som inneholder 2-etylheksansyre eller borforbindelser. De nye merknadene innføres gjennom forordning (EU) 2023/1434.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i CLP legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. 

Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører ble oppfordret til å kommentere i den forbindelse. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1435
Basis rettsaktnr.: (EC) No 1272/2008
Celexnr.: 32023R1435

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.04.2023
Frist returnering standardskjema: 09.06.2023
Dato returnert standardskjema: 09.06.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 265/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.11.2022
Høringsfrist: 23.12.2022
Frist for gjennomføring: 30.10.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 14.11.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker