Endring av trikinforordningen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1418 av 22. august 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 med hensyn til trikinkontroll ved nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder

Commission implementing regulation (EU) 2022/1418 of 22 August 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards Trichinella control in relation to cutting of carcases and alternative analytical methods.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Trikinforordningen (EU) 2015/1375 artikkel 3 nr. 5 bokstav b) tillater at skrotter kuttes i mer enn seks deler før resultatet av trikinanalysen foreligger, i punkt (ii) i bestemmelsen er det et særlig vilkår for å tillate dette at varmskjæring er nødvendig for å kunne produsere spesifikke produkter. I forordning (EU) 2022/1418 fortalepunkt 3 og 4 fremkommer at begrensningen knyttet til spesifikke produkter ikke er vitenskapelig begrunnet. I tillegg fremkommer at det ikke er åpnet for en slik begrensning i animaliehygieneregelverket (forordning (EF) nr. 853/2004. punkt (ii) i forordning (EU) 2015/1375 artikkel 3 nr. 5 bokstav b) erstattes derfor av følgende:

“‘(ii) cutting or boning, prior to reaching the temperature referred to in point 2(b) of Chapter V of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, is applied in accordance with point 4 of Chapter V of Section I of Annex III to that Regulation;’”

Dette betyr at varmskjæring nå kan gjennomføres før prøvesvaret for trikinella foreligger uavhengig av hvilke produkter som skal produseres dersom dette gjøres i tråd med kravene i forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg III, Del I kapittel V punkt 2 (b) og punkt 4, samt at de øvrige vilkårene i trikinforordningen (EU) 2015/1375 arikkel 3 nr. 5 bokstav b) er oppfylt.

I tillegg oppdateres referansemetoden for påvisning med kryssreferanser til rett ISO-metode.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen..

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1418
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1418

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.10.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 1/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 03.02.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.03.2023