Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1457 av 2. september 2022 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 med hensyn til vilkårene for godkjenning av jern(II)kelat av aminosyrehydrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1457 of 2 September 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2330 as regards the terms of authorisation of iron (II) chelate of amino acids hydrate as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endret beskrivelse av jern(II)kelat av aminosyrehydrat i forordning (EU) 2018/1039. Endringen består i en utvidelse av proteinkildene for aminosyrene, innføring av en minimumspesifikasjon for frie aminosyrer og en strammere spesifikasjon av jerninnholdet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert endringen og konkluderer at endringen ikke påvirker tidligere vurderinger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1457
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1457

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2022
Frist returnering standardskjema: 21.10.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 2/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.08.2022
Høringsfrist: 14.10.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 08.02.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.02.2023

Lenker