Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1472 av 5. september 2022 om godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1472 of 5 September 2022 concerning the authorisation of manganese lysinate sulphate as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av manganlysinatsulfat som ernæringsmessig tilsetningsstoff (sporstoff) i fôr til alle dyr. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under gitt forutsetninger for bruk;

- Størsteinnhold for alle dyr utenom fisk er 150 mg Mn/Kg fullfôr

- Størsteinnhold for fisk er 100 mg Mn/Kg fullfôr

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 20221471
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1472

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2022
Frist returnering standardskjema: 21.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.09.2022
Høringsfrist: 21.10.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker