Gjennomføringsforordning med tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2023

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1344 av 1. august 2022 med tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for referanseåret 2023 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1344 of 1 August 2022 laying down the technical specifications of data requirements for the topic 'ICT usage and e-commerce' for the reference year 2023, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/2152 danner det generelle rammeverket for europeisk næringslivsstatistikk. Rammeforordningen dekker flere næringsstatistikker, inkludert området IKT-bruk. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1344 fastsetter tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for referanseåret 2023, i samsvar med artikkel 7 i europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

De 70 obligatoriske og 28 frivillige variablene som er med i undersøkelsen for 2023, er definert i vedlegget til gjennomføringsforordningen. Modulene for undersøkelsen roteres etter to eller flere år for å tilfredsstille så mange behov som mulig knyttet til statistikk for bruk av IKT i næringslivet.

Den årlige metadatarapporten for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet i 2023 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2023. Den årlige kvalitetsrapporten for 2023 skal sendes til Eurostat innen 5. november 2023.

Rammeforordningen (EU) 2019/2152 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1344
Basis rettsaktnr.: 2019/2152
Celexnr.: 32022R1344

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.08.2022
Frist returnering standardskjema: 06.12.2022
Dato returnert standardskjema: 05.09.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: