Gjennomføringsforordning om tekniske spesifikasjoner for statistikk om globale verdikjeder

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/918 av 13. juni 2022 om tekniske spesifikasjoner for statistikk om globale verdikjeder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/918 of 13 June 2022 laying down technical specifications of data requirements for the topic Global Value Chains pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.09.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

For å holde seg konkurransedyktige, organiserer bedrifter i økende grad produksjonen med utgangspunkt i leveranser fra leverandører lokalisert over hele verden i såkalte globale verdikjeder (GVC). Disse GVC-ene omfatter hele spekteret av aktiviteter som kreves for å bringe et produkt eller en tjeneste gjennom de ulike fasene av produksjon, levering til sluttforbrukere og avhending etter bruk.

GVC-statistikk kan hjelpe statistikere og beslutningstakere med å belyse ulike sider ved globalisering som internasjonale verdikjeder, næringslivets flytting av forretningsaktiviteter utenlands, såkalt internasjonal sourcing og konsekvenser for arbeidsplasser i Norge.

Et av de første forsøkene på å måle noen av disse fenomenene i Europa kom med introduksjonen av International sourcing-undersøkelsen (IS) i 2007. I 2019 ble IS-undersøkelsen (nå omdøpt til GVC-undersøkelsen) inkludert som offisiell statistikk i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk bedriftsstatistikk («EBS-forordningen»).

GVC-undersøkelsen vil bli gjennomført hvert 3. år. De tekniske spesifikasjonene for den første referanseperioden 2021-2023 er gitt i vedlegget til denne gjennomføringsforordningen. Enkelte deler av undersøkelsen kan bli endret mellom påfølgende referanseperioder for å fange opp nye globaliseringstrender.

Rammeforordningen (EU) 2019/2152 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som må dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/918
Basis rettsaktnr.: 2019/2152
Celexnr.: 32022R0918

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.06.2022
Frist returnering standardskjema: 26.09.2022
Dato returnert standardskjema: 23.09.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: