Prøvetaking og analyse - kontroll av innholdet av PFAS i næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1428 av 24. august 2022 om fastsettelse av metoder for prøvetakings og analyser for kontroll av perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1428 of 24 August 2022 laying down methods of sampling and analysis for the control of perfluoroalkyl substances in certain foodstuffs (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer endring av forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forskriften gjennomfører flere EU-forordninger om prøvetaking og analyse. Forordning (EU) 2022/1428 vil bli gjennomført i sin helhet i forskriftens paragraf 2f.

Snart fastsettes det grenseverdier (ML) for fire perfluoralkylstoffer (PFAS) i visse næringsmidler i forordning (EF) nr. 1881/2006. Denne forordningen er gjennomført i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler. I tillegg er det kommet en Kommisjonsanbefaling (EU) 2022/1431 der Kommisjonen anbefaler at medlemsstatene overvåker innholdet av PFASer utover de fire hvor det fastsettes en ML, i tillegg til at flere typer matvarer bør analyseres. I anbefalingen er det gitt indikative verdier og Kommisjonen anbefaler at medlemsstatene undersøker årsakene til PFAS-kontaminering i næringsmidler med høyt innhold. For å sikre pålitelig og konsistent offientlig kontroll av grenseverdiene for PFAS i enkelte næringsmidler stilles det i forordning (EU) 2022/1428 detaljerte krav til metodene som brukes for prøvetaking og for laboratorieanalyser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for mindre endringer i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2022/1418 omhandler hvordan prøvetaking og analyse skal gjennomføres i forbindelse med kontroll og har således først og fremst betydning for Mattilsynet og de laboratorier som Mattilsynet benytter. Gjennomføring av rettsakten i norsk rett antas å ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av større betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1428
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1428

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2022
Frist returnering standardskjema: 23.12.2022
Dato returnert standardskjema: 03.11.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: