Utfyllende bestemmelser til MAR om formatet for og ajourføring av innsiderlister

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1210 av 13. juli 2022 om tekniske standarder for så vidt angår formatet for og ajourføring av innsiderlister

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1210 of 13 July 2022 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to the format of insider lists and their updates

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.09.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglene er vedtatt og trådte i EU 3. august 2022. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen, som gir utfyllende regler til markedsmisbruksforordningen (MAR) (EU) nr. 596/2014 artikkel 18, inneholder bestemmelser om standardiserte formater for innsiderlister, herunder forenklet format for føring av innsiderlister for utstedere med finansielle instrumenter opptatt til handel på en handelsplass som er registrert som vekstmarked for små og mellomstore bedrifter. Forordningen opphever kommisjonsforordning 2016/347.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som henholdsvis lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For utstedere med finansielle instrumener opptatt til handel på handelsplass som er registrert som vekstmarked for små og mellomstore bedrifter innebærer forordningen noe lempeligere krav til føring av innsiderlister. Per i dag er det ingen slike handelsplasser i Norge. Gjennomføring av forordningen vil ikke få administrative og økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2022/1210
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1210

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2022
Frist returnering standardskjema: 25.08.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: