Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1618 av 19. september 2022 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1618 of 19 September 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • to utbrudd den 28. juli og 23. august 2022 i Aberta
 • to utbrudd den 21. juli og 1. august 2022 i Quebec

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • ett utbrudd den 26. august 2022 ved Cullompton, Mid Devon, Devon, England
 • ett utbrudd den 28. august 2022 ved  Bridlington, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England
 • ett utbrudd den 29. august 2022 ved Constantine, Camborne & Redruth, Cornwall, England
 • ett utbrudd den 2. september 2022 ved South Molton, North Devon, Devon, England
 • ett utbrudd den 3. september 2022 ved Holt, North Norfolk, Norfolk, England
 • ett utbrudd den 5. september 2022 ved Arthog, Gwynedd, Wales
 • ett utbrudd den 6. september 2022 ved Bridlington, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England
 • ett utbrudd den 6. september 2022 ved Heybridge, Maldon, Essex, England
 • ett utbrudd den 8. september 2022 ved Torpoint, South East Cornwall, Cornwall, England

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • to utbrudd den 26. august 2022 i Fresno County og Tuolumne County i California
 • fem utbrudd den 30. august 2022 i Sacramento County og Tuolumne County i California, og i Meeker County i Minnesota
 • tre utbrudd den 1. september 2022 i Fresno County og Tuolumne County i California, og i Elkhart County i Indiana
 • ett utbrudd den 2. september 2022 i Washington County i Wisconsin
 • ett utbrudd den 3. september 2022 i Defiance County i Ohio

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Canada har informert Kommisjonen om at 18 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 31. mars til 23. april 2022 i provinsene Alberta (9), British Columbia (1), Manitoba (1), Ontario (3), Quebec (2) og Saskatchewan (2) nå er bekjempet.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at ett tidligere varslet utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 30. mai 2022 ved Island of Whalsay, Shetland Islands, Scotland nå er bekjempet.

Myndighetene i USA har informert Kommisjonen om at 14 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 8. mars til 14. april 2022 i statene Minnesota (5), Missouri (1), Nebraska (2), North Dakota (2) and South Dakota (4) nå er bekjempet.

Kommisjonen har vurdert den innsendte dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/1618
Celexnr.: 32022R1618

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.09.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 21.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: