Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1627 av 19. september 2022 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1627 of 19 September 2022 amending the Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en smittsom virussykdom som affiserer fugler. Sykdommen har store konsekvenser for lønnsomheten av fjørfenæringen ved at den forårsaker forstyrrelser i handel internt i EØS og eksport til tredjeland i tillegg til at sykdommen har høy dødelighet hos holdte fjørfe. HPAI kan infisere trekkfugl som under fugletrekkene vår og høst, kan spre sykdommen over lange avstander. Tilstedeværelse av fugleinfluensaviruset i villfuglpopulasjonen utgjør en kontinuerlig risiko for spredning av smitte til holdte fjørfe og andre fugler i fangenskap ved direkte og indirekte kontakt. Ved utbrudd av HPAI i et anlegg med holdte fugler er det en risiko for smittespredning til andre anlegg med holdte fugler.

Beslutning (EU) 2021/641 angir i vedlegget hvilke områder, i EØS-land med utbrudd av HPAI, som omfattes av restriksjonssoner mot HPAI i henhold til forordning (EU) 2020/687, beskyttelsessone og overvåkningssone, og til hvilken dato sonen opprettholdes. Vedlegget vil endres fortløpende for å avspeile den epidemiologiske situasjonen for utbrudd av HPAI i EØS-landene.

Denne rettsakten endrer beslutning (EU) 2021/641:

Vedlegget endres

• for å avspeile endret epidemiologisk situasjon i Tyskland, Spania, Frankrike og Nederland, og

• en ny kolonne legges til i tabell A og B for å lettere se sammenhengen mellom hvilke soner som er opprettet i forbindelse med et gitt utbrudd. 

Gyldighetstiden for beslutning (EU) 2021/641 utvides ifra 30.september 2022 til 30.september 2023 for å ta høyde for pågående utbrudd og den forventede kommende epidemiologiske situasjonen hos både tamme og ville fugler. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2021/641 retter seg mot EØS-land med utbrudd av HPAI. Beslutningen er gjennomført forskrift om midlertidige bekjempelses- og nødtiltak for å hindre spredning av nærmere angitte dyresykdommer i og til EØS (dyresykdomsnødtiltaksforskriften). Gjennomføringen er gjort på en slik måte at den tar høyde for framtidige endringer av beslutningen. Denne rettsakten medfører derfor ikke behov for forskriftsendring.
Mattilsynet vil oppdatere sin nettside hvor det er lagt ut lenker til EU Kommisjonens nettsider med løpende oppdatert informasjon om HPAI-utbruddet i Europa. Se "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsaken vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av  betydning.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/1627
Celexnr.: 32022D1627

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.09.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 21.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker