Vet - korr språkversjoner vedlegg IV av TSE-forordningen

Kommisjonens forordning (EU) 2022/1403 av 16. august 2022 som korrigerer visse språkversjoner av vedlegg IV av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 som gir bestemmelser om forebygging, konroll og utryddelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier

Commission Regulation (EU) 2022/1403 of 16 August 2022 correcting certain language versions of Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten korrigerer den bulgarske, tsjekkiske, tyske og irske språkversjonene av vedlegg IV av TSE-forordningen nr. 999/2001.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen konsekvenser for norske forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1403
Basis rettsaktnr.: 2001/999
Celexnr.: 32022R1403

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: