Vet-Listeføring nasjonale tiltak akvatiske dyr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1188 av 8. juli 2022 om endring av vedlegg I og II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 når det gjelder medlemsstater eller deler av disse, hvor nasjonale tiltak av visse sykdommer hos akvatiske dyr er godkjent i samsvar med artikkel 226(3) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1188 of 8 July 2022 amending Annexes I and II to Implementing Decision (EU) 2021/260 as regards Member States or parts thereof for which national measures for certain diseases of aquatic animals are approved in accordance with Article 226(3) of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.10.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 utfyller dyrehelseforordningen, når det gjelder godkjenning av nasjonale tiltak iht. dyrehelseforordningens artikkel 226, for å begrense risikoen for smitte av bestemte akvatiske dyresykdommer. Artikkelen gir EØS-statene anledning til å treffe nasjonale tiltak for andre akvatiske sykdommer enn de som er listeført iht. dyrehelseforordningens artikkel 9 d), eller for sykdommer som kun er listeført som kategori E i forordningen. Slike tiltak skal være begrunnet, nødvendige og forholdsmessige, og sykdommen skal utgjøre en betydelig risiko for landets akvakultur. Hvis slike nasjonale tiltak påvirker forflytninger mellom medlemsstater, skal de godkjennes av Kommisjonen.

Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Portugal og Slovenia har informert Kommisjonen om nye områder i sine territorier som nå kvalifiserer for sykdomsfri status iht. forordning (EU) 2016/429, artikkel 226(3). Den sykdomsfrie statusen omfatter to soner frie for Koi herpesvirus (KHV) og flere segmenter frie for enten Bakteriell nyresyke (BKD), KHV eller Infeksiøs pankreasnekrose (IPN). Danmark har også meddelt Kommisjonen om flere segmenter som har etablert utryddelsesprogram for BKD og IPN. 

I vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 gjøres følgende endringer:

  • Listen over sykdomsfrie soner for KH  i Frankrike og Italia oppdateres
  • Listen over sykdomsfrie segmenter for BKD og IPN i Danmark oppdateres
  • Listen over sykdomsfrie segmenter for BKD i Finland oppdateres
  • Listen over sykdomsfrie segmenter for KHV i Frankrike og Portugal oppdateres
  • Listen over sykdomsfrie segmenter for IPN i Slovenia oppdateres

I tillegg har Irland meddelt Kommisjonen at alle segmenter oppført med sykdomsfri status for Ostreid herpesvirus-1µvar (OsHV-1µvar) i vedlegg I skal fjernes fra listen.

I vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 gjøres følgende endringer:

  • Listen over segmenter med etablerte utryddelsesprogram for BKD og IPN i Danmark oppdateres

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsaken vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften og vil kreve endringer av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1188
Basis rettsaktnr.: 2021/260
Celexnr.: 32022D1188

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: