Vet - listeførte arter akvatiske dyr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/925 av 14. juni 2022 som endrer vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 om listeførte sykdommer for akvatiske dyr og listen over arter eller grupper av arter som utgjør en risiko for spredning av disse sykdommene

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/925 of 14 June 2022 amending the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1882 concerning listed diseases of aquatic animals and the list of species and groups of species posing a considerable risk for the spread of those listed diseases

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn:

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. Forordningen gir bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer, som reguleres av dyrehelseregelverket. I forordningens artikkel 8(2) fremgår det at reglene skal gjelde for bestemte listeførte arter, eller grupper av arter, som utgjør en risiko for spredning av sykdom. Listen over arter er å finne i et vedlegg til forordning (EU) 2018/1882 (kategoriseringsforordningen).

Kommisjonen gjennomføringsforordning (EU) 2022/925 endrer vedlegget til kategoriseringsforordningen. Endringene består i en oppdatering av mottagelige arter for bestemte listeførte akvatiske sykdommer, og endringer mht. med hvilket navn mottagelige arter eller grupper av arter listeføres.

Bakgrunnen for endringene er EUs målsetting om at deres listeføring av mottagelige arter skal basere seg på nyeste vitenskapelige viten, og at den i mest mulig grad skal samsvare med Verdens dyrehelseorganisasjons (WOAHs) tilsvarende listeføring. WOAH har nylig avsluttet en vurdering, og oppdatering av listeførte mottagelige arter for en rekke akvatiske sykdommer. Metoden som ble brukt er beskrevet i WOAHs akvatiske kode, kapittel 1.5.

EU Kommisjonen har i samarbeid med Europeiske Unionens referanselaboratorium for sykdommer hos fisk og krepsdyr, og Europeiske Unionens referanselaboratorium for sykdommer hos bløtdyr (EURL) gjort en egen systematisk revurdering av mottagelige arter for EUs kategori A-, C-, og E-sykdommer for akvatiske dyr. Vurderingene er utført med hensyn til den beskrevne metoden til WOAH.

Nærmere om EURLs vurderinger, deres samsvar med WOAHs vurderinger, og konkrete endringer av listeføringen:

Kategori A-sykdommer:

                Epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)

                Infeksjon med Microcytos mackini  

                Infeksjon med Perkinsus marinus

                Infeksjon med Taurasyndrom virus

                Infeksjon med Yellow head disease virus

For sykdommene EHN, infeksjon med Taura syndrom virus og infeksjon med Yellow head disease virus sammenfaller EURLs vurderinger med WOAHs.

Endringene innebærer for EHN, at de to artene aborre (Perca fluviatilis) og regnbuørret (Oncorhynchus mykiss) videreføres som listeførte, og at en rekke nye arter er lagt til. Nye arter er i hovedsak ferskvanns-/brakkvannsfisk, som ikke er å finne i Europa.

For infeksjon med Taura syndrom virus er tre nye rekearter lagt til som mottagelige arter. Tilsvarende er to nye arter lagt til som mottagelige for Yellow head virus, mens fire rekearter er fjernet fra listen.

For infeksjon med Microcytos mackini, som ikke listeføres av WOAH, videreføres listeføringen av stillehavsøsters (Crassostrea gigas), mens atlanterhavsøsters (Grassostrea virginica) fjernes fra listen. Av betydning for Norge er at europeisk flatøsters (Ostrea edulis) legges til som mottagelig art for sykdommen.

For infeksjon med Perkinsus marinus ønsker EURL å avvente WOAHs kommende vurdering, før listeførte arter endres.

Kategori C-sykdommer:

                Hemoragisk virusseptikemi (VHS)

                Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)

                Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi virus (ILA)

                Infeksjon med Bonamia exitiosa

                Infeksjon med Bonamia ostreae              

                Infeksjon med Marteilia refringens

                Infeksjon med hvitflekksyndromvirus

Når det gjelder kategori C-sykdommene foreslås det endringer av mottagelige arter for alle sykdommene, med unntak av infeksjon med Marteilia refringens. Endringene er i samsvar med WOAHs vurderinger. For Marteilia refringens ønsker EURL å avvente WOAHs vurdering, som ennå ikke er sluttført.

De største endringene i listeføringen av mottagelige arter for kategori C-sykdommene er gjort for VHS. Her er en rekke arter lagt til, og der hvor listeføringen av mottagelige arter tidligere har omfattet hele slekter, er enkelte arter nå spesifisert. Dette gjelder sild (Glutea spp.), silfisk (Coregenus spp.), stillehavslaks (Oncorhynchus spp.), leppefisk (Labridae spp.) og rognkjeks (Cyclopteridae spp.).

Innenfor slekten Oncorhynchus listeføres nå O. kisutch (coholaks), O. mykiss (regnbuørret), hybrider av disse to artene, og O. tshawytscha (kongelaks).

Av leppefisker listeføres nå alle arter av leppefisk som lever i Norge, dvs. Labrus bergylta (berggylt),  Labrus mixtus (blåstål/rødnebb), Symphodus melops (grønngylt), Centrolabrus exoletus (grasgylt) og Stenolabrus rupestris (bergnebb), som mottagelige for VHS. I tillegg listeføres Cyclopteridae lumpus (rognkjeks/rognkall) som eneste art innenfor slekten Cyclopteride spp.

Hyse (Melanogrammus aegleinus) er fjernet som mottagelig art for VHS.

Endringene av listeførte arter for IHN innebærer at tre mottagelige arter er lagt til, hvorav salmo trutta, (sjøørret) er den viktigste. I tillegg er en lakseart hjemhørende i Japan fjernet som mottagelig art.

For ILA er det ikke gjort noen endringer av mottagelige arter.

Når det gjelder kategori C-sykdommer hos bløtdyr videreføres listeføringen av Ostrea angasi, Ostrea chilensis og Ostrea edulis, som mottagelige arter for infeksjon med Bonamia exitiosa. I tillegg er tre tidligere listeførte arter for denne sykdommen fjernet fra listen, og fem nye lagt til. De nye artene er alle hjemmehørende i mer fjerne strøk.

For Bonamia ostrea videreføres også artene Ostrea chilensis og Ostrea edulis som mottagelige arter, og Crassostrea ariakensis legges til. I tillegg fjernes tre arter fra listeføringen.

Kategori E-sykdommer:

                Koiherpesvirussykdom (KHV)

For kategori E-sykdommen KHV er endringene i samsvar med WOAHs vurderinger.

 For KHV spesifiseres nå at alle varianter og underarter av Cyprinus carpio, samt hybrider av disse, regnes som mottagelige arter for sykdommen.

Angivelse av navn og vektorarter:

I tillegg til endringer av mottagelige arter, som redegjort for ovenfor, gjøres det endringer i navn-angivelse av arter i vedlegget til kategoriseringsforordningen. Tidligere er både vitenskapelig navn og «vanlig navn» oppgitt i forordningen. På bakgrunn av erfaringer med forvekslinger ved bruk av «vanlige navn», og den mulige risiko det kan medføre for spredning av sykdom, skal nå kun det vitenskapelige navnet oppgis i forordningen. Som lesehjelp til brukerne av forordning (EU) 2018/1882 vil Kommisjonen opprette en nettside med oversikt over både vitenskapelige navn, og vanlige navn på ulike språk. Angivelse av de vanlige navnene vil basere seg på WOAHs tilnærming ved bruk av FAOs internasjonale database («Term Portal») og the World Register of Marine Species, (WoRMS).

Når det gjelder endringer av listeføring av vektorarter, blir det nevnt i forordningens fortale at denne settes i bero inntil en vitenskapelig vurdering er ferdigstilt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseforskriften og vil kreve endringer av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

På bakgrunn av Norges begrensede handel med levende dyr innen EØS, antas ikke endringene av forordning (EU) 2018/1882 å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Endringene må likevel vurderes mht. Mattilsynets løpende risikovurderinger knyttet til vår overvåkning for opprettholdelse av sykdomsfri status for bestemte listeførte sykdommer, og ved bruk av mulige overgangsordninger i forbindelse med gjennomføringen av det nye dyrehelseregelverket. Endringene gjeldende listeføringen av rensefisk, som innføres fra bl. annet Sverige, vil ikke få store konsekvenser da de aktuelle artene har vært listeført som slekter tidligere.

Endringen når det gjelder listeføring av mottagelige arter med artens vitenskapelige navn, vil kreve en viss omstilling, men understøttes av lesehjelpen som planlegges fra Kommisjonens side.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/925
Basis rettsaktnr.: 2018/1882
Celexnr.: 32022R0925

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: