Videreføring av tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i forbindelse med covid-19-pandemien

Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) 2022/1036 av 29. juni 2022 om endring av forordning (EU) 2020/1429 hva gjelder varigheten av av referanseperioden for bruk av midlertidige tiltak for ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1036 of 29 June 2022 amending Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council, as regards the extension of the reference period

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2022

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 29. juni 2022.

Rettsakten følger EFTAs hurtiprosedyre og har ikke vært behandlet i SU Transport. 

Sammendrag av innhold

For å avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen for jernbaneforetak under covid-19-pandemien, ble forordning (EU) 2020/1429 fastsatt. Forordningen åpner for at medlemsstatene kan la infrastrukturforvaltere utsette, redusere eller ettergi avgifter for bruk av infrastrukturen. Opprinnelig gjaldt dette ut 2020, men forordning (EU) 2021/1061 og forordning (EU) 2022/312 forlenget denne perioden til 30. juni 2022. Forordningen som er omtalt her forlenger denne referanseperioden ytterligere til 31. desember 2022. Se omtale av forordning (EU) 2020/1429, (EU) 2021/1061 og (EU) 2022/312 i egne EØS-notater.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2020/1429 med endringer er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet. Det vil være nødvendig å gjennomføre forordning (EU) 2022/1036 ved forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge har vi hittill ikke funnet det nødvendig å åpne for at Bane NOR reduserer eller ettergir infrastrukturavgiftene som innkreves fra jernbaneforetak. Det er heller ikke ventet at det vil anses nødvendig i den utvidede referanseperioden. Forordningen vil derfor ikke få noen praktisk eller økonomisk betydning for aktører i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen forventes å ikke ha noen praktisk eller økonomisk betydning for norske jernbaneaktører. 

Den er EØS-relevant og akseptabel for Norge

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1036
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: