CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2021 og beregning av verdier for 2025 og 2030

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/1623 av 3. august 2023 om fastsettelse av verdiene knyttet til ytelsen til produsenter og produsentpooler av nye personbiler og nye lette nyttekjøretøy for kalenderåret 2021 og verdiene som skal brukes ved beregning av de spesifikke utslippsmålene fra 2025 og fremover i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og om retting av gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2087

Commission Implementing Decision (EU) 2023/1623 of 3 August 2023 specifying the values relating to the performance of manufacturers and pools of manufacturers of new passenger cars and new light commercial vehicles for the calendar year 2021 and the values to be used for the calculation of the specific emission targets from 2025 onwards, pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council and correcting Implementing Decision (EU) 2022/2087

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 3. august 2023 og publisert i Den europeiske unions tidende 10. august 2023.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EU) 2019/631 skal EU-kommisjonen hvert år fastsette de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene og de spesifikke utslippsmålene for hver fabrikant av nye personbiler og varebiler som er registrert i EU, Island og Norge, samt for hver sammenslutning (pool) av fabrikanter. Basert på dette fastsettes hvordan en fabrikant eller en sammenslutning av fabrikanter ligger an i å nå sine respektive utslippsmål. Beregningene av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene og de spesifikke utslippsmålene for kalenderåret 2021 baseres på de rapporterende myndigheters detaljerte data om nyregistrerte personbiler og varebiler for dette året. Fristen for å rapportere slike data for det foregående året er 28. februar hvert år. De innrapporterte dataene gjennomgås av Kommisjonen, som ved behov går i dialog med det enkelte land ved spørsmål til datasettene. Etter at Kommisjonen publiserer de foreløpige dataene, ber de fabrikantene om å kontrollere disse. Dersom en fabrikant eller en pool ikke når sine spesifikke utslippsmål, blir de ilagt en avgift for sine overskridelser. For året 2021 gjaldt dette fire personbilfabrikanter og to varebilfabrikanter. Resultatene for kalenderåret 2021 er spesifisert i vedlegg I. 

Videre er det beregnet nye måltall for hele EUs bilflåte for årene 2025 og 2030, som er gjengitt i beslutningens vedlegg II. For personbiler er de nye måltallene 93,6 g CO2/km i 2025 og 49,5 g CO2/km i 2030. For varebiler er måltallene 153,9 g CO2/km i 2025 og 90,6 g CO2/km i 2030. Tallene er basert på WLTP-verdier.

Beslutning (EU) 2022/2087 gjelder resultatene for året 2020. Et par fabrikanter har informert EU-kommisjonen om enkelte feil i verdiene som er listet i denne beslutningen. EU-kommisjonen har vurdert de innmeldte feilene og beslutning (EU) 2022/2087 blir korrigert i henhold til vedlegg III. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler og tunge kjøretøy (M, N og O). Forskriften implementerer forordning (EU) 2019/631 samt avledede rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Ingen av fabrikantene beslutningen omfatter er norske. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Det er stor etterspørsel etter elektriske biler i Norge og det vurderes som positivt for markedsadgangen her i landet at det er en fordel for fabrikantene å ha en stor andel null- og lavutslippskjøretøy i sin registreringsportefølje for å nå sine spesifikke utslippsmål. Dette vil bidra til å nå målene i NTP om at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler eller hydrogenbiler) i 2025.

Andre opplysninger

Statens vegvesen som registreringsmyndighet rapporterer data om nyregistrerte personbiler og varebiler i Norge i henhold til forordning (EU) 2019/631. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1623
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023D1623

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.08.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker