Endring av matkontaktforskriften - plastforordningen

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1627 av 10. august 2023 som endrer vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 med hensyn på godkjenning av stoffet bis(2-etylheksyl)sykloheksan-1,4-dikarboksylat

Commission Regulation (EU) 2023/1627 of 10 August 2023 amending Annex I to Regulation (EU) No 10/2011 as regards the authorisation of the substance bis(2-ethylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer endring av matkontaktforskriften som gjennomfører forordning (EU) nr 10/2011.

Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen inneholder en unionsliste over stoffer som er tillatt å bruke for produksjon av matkontaktmaterialer av plast (vedlegg 1, tabell 1). Siden forordningen trådte i kraft, har EUs mattrygghetsorgan (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i plastmaterialer. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på/ut av unionslisten, endringer i eksisterende restriksjoner (f.eks. migrasjonsgrenser) osv. I tillegg inneholder forordningen bestemmelser knyttet til verifikasjon av overholdelse av migrasjonsgrenser.

I 2019 vedtok EUs mattrygghetsorgan (EFSA), en risikovurdering av bruken av stoffet bis(2-etylheksyl)sykloheksan-1,4-dikarboksylat («DEHCH», CAS-nr. 84731-70 -4, FCM No 1079), som et tilsetningsstoff (mykner) i polyvinylklorid (PVC) med opptil 25 % w/w i kontakt med vandige, sure og lavalkoholholdige matvarer for langtidslagring ved romtemperatur eller under. Videre konkluderte EFSA med at det ikke er bekymring for genotoksisitet og bemerket at ingen bivirkninger ble observert opp til den høyeste testede dosen på 1000 mg/kg kroppsvekt pr. dag. Men gitt usikkerhet om potensialet for akkumulering av stoffet hos mennesker, konkluderte EFSA med at migrasjonen av stoffet ikke bør overstige 0,05 mg/kg mat, og at stoffet skulle kun bør brukes i PVC i kontakt med matvarer, for hvilke simulantene A (10 % etanol) og B (3 % eddiksyre) gjelder for, ved romtemperatur eller lavere.

Basert på vurderingen fra EFSA har Kommisjonen nå ført opp stoffet på unionslisten (vedlegg I), med tilhørende restriksjoner. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforksriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1627
Basis rettsaktnr.: 2010/11
Celexnr.: 32023R1627

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 310/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 19.12.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.12.2023

Lenker