EU Ecolabel - kriterieendring kosmetikk og dyrepleieprodukter

Kommisjonsavgjerd (EU) 2023/1540 av 25. juli 2023 om endring og retting av avgjerd (EU) 2021/1870 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkt og dyrepleieprodukt

Commission Decision (EU) 2023/1540 of 25 July 2023 amending and correcting Decision (EU) 2021/1870 establishing EU Ecolabel criteria for cosmetic products and animal care products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.08.2023

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak (EU) 2023/1540 omhandler endringer av (EU) 2021/1870 om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket for kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter. Det er behov for å korrigere og endre kriteriene allerede nå. Enkelte bestemmelser i kriteriene kan tolkes på forskjellige måter, noe som kan føre til inkonsekvenser i den praktiske gjennomføringen. 

De viktigste endringene gjelder definisjon av aktivt innhold, unntak for sinkforbindelser, innhold av urenheter, korrekt lenke til liste over stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC), verifiseringsmetode for å bekrefte de farlige egenskapene til dyrepleieprodukter, volumgrenser for emballasje for faste produkter, og materialkombinasjoner tillatt i emballasjedesign. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking i Norge har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurderingene fra Miljømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1540
Basis rettsaktnr.: (EF) 66/2010
Celexnr.: 32023D1540

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.07.2023
Frist returnering standardskjema: 24.08.2023
Dato returnert standardskjema: 24.08.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 294/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker