EU Ecolabel - kriterier for absorberende hygieneprodukter og menskopper

Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/1809 av 14. september 2023 om fastsettelser av kriteriene tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter og gjenbrukbare menstruasjonskopper

Commission Decision (EU) 2023/1809 of 14 September 2023 establishing the EU Ecolabel criteria for absorbent hygiene products and for reusable menstrual cups

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.08.2023

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak (EU) 2023/1809 omhandler endringer av (EU) 2014/763 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter.

For bedre å gjenspeile beste praksis på markedet for produktgruppen og markedets etterspørsel etter bærekraftige produkter, fastsettes et nytt sett kriterier for absorberende hygieneprodukter. Som et bærekraftig alternativ med et potensielt voksende marked, er det etablert et sett med kriterier for gjenbrukbare menstruasjonskopper.

De reviderte EU-miljømerkekriteriene for absorberende hygieneprodukter og gjenbrukbare menskopper skal fremme produkter som har begrenset miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, og som er produsert ved hjelp av materialeffektive og energieffektive prosesser.

Spesielt fremmer de reviderte kriteriene produkter som har begrenset utslipp til vann og luft under produksjon, som bruker råvarer fra bærekraftig forvaltet skog, og som oppfyller strenge krav til skadelige stoffer. 

For å bidra til overgangen til en mer sirkulær økonomi fremmer kriteriene dessuten bruk av papir og/eller pappemballasje, der det er mulig, som et alternativ til plastemballasje, og fremmer emballasje med resirkulert innhold som lett kan resirkuleres.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning". 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurderingene fra Miljømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.: (EF) 66/2010
Celexnr.: 32023D1809

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: