Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1698 av 6. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff for purker (innehaver av godkjenningen: ADDCON Europe GmbH) og oppheving av forordning (EU) nr. 104/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1698 of 6 September 2023 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for sows (holder of the authorisation: ADDCON Europe GmbH) and repealing Regulation (EU) No 104/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av kaliumdiformat som avlteknisk tilsetningsstoff (annet avlteknisk tilsetningsstoff som bedrer ytelsesparameterne) i fôr til purker. Søker har vist at preparatet som er på markedet i dag tilsvarer stoffet som er godkjent. EFSA har ikke grunn til å endre sin tidligere vurdering av at preparatet er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt et minsteinnhold for effekt på 10 000 mg/kg og størsteinnhold for trygghet på 12 000 mg/kg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1698
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1698

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2023
Frist returnering standardskjema: 06.10.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.08.2023
Høringsfrist: 02.09.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2024

Lenker