Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1699 av 6. september 2023 om status for attapulgite som et fôrtilsetningsstoff innenfor virkeområdet til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1831/2003

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1699 of 6 September 2023 on the status of attapulgite as a feed additive within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Attapulgite er et naturlig mineral bestående av magnesium, aluminium og silisium. Det er oppført i fôrmiddelkatalogens tabell 11: Mineraler og produkter av disse. Det har vært stilt spørsmål til om dette er rett klassifisering av stoffet. Etter vurdering etter kriteriene gitt i Kommisjonsanbefaling 2011/25/EU er det konkludert at attapulgite er et tilsetningsstoff som må godkjennes iht. forordning 1831/2003. Attapulgite brukes i fôr som bindemiddel, antiklumpemiddel og til å redusere mykotoksinforurensing i fôr. Dette er funksjoner som er lik effekten av andre lignede stoffer som er godkjent som tilsetningsstoff i dag. Det er gitt en overgangsperiode på 7 år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i henhold til nye rutiner av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1699
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32023R1699

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2023
Frist returnering standardskjema: 06.10.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.08.2023
Høringsfrist: 06.10.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2024

Lenker