Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1713 av 7. september 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, enzym framstilt av Bacillus subtilis CBS 148232 og alfa-amylase framstilt av Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger, verpekyllinger og mindre utbredte fjørfearter (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd represented in the Union by Genencor international B.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1713 of 7 September 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, protease produced by Bacillus subtilis CBS 148232 and alpha-amylase produced by Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species (holder of authorisation: Danisco (UK) Ltd represented in the Union by Genencor international B.V.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av endo-1,4-β-xylanase, protease og α-amylase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC PTA-5588), Bacillus subtilis (CBS 148232) og Bacillus licheniformis (ATCC SD-6525). Preparatet godkjennes som avlteksnisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel) i fôr til slaktekylling, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til slakt og egglegging. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over gitt minsteinnhold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1713
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32023R1713

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2023
Frist returnering standardskjema: 06.09.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.08.2023
Høringsfrist: 02.09.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2024

Lenker