Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1708 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av urea som et fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 839/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1708 of 7 September 2023 concerning the renewal of the authorisation of urea as a feed additive for ruminants with a functional rumen and repealing Implementing Regulation (EU) No 839/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av urea som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr til drøvtyggere. Søker har vist at tilsetningsstoffet som er på markedet i dag tilsvarer det som er godkjent. Det er ingenting som tilsvarer at EFSA må revurdere sine tidligere konklusjoner når det gjelder trygget for dyrehelse, folkehelse eller miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1708
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1708

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.08.2023
Frist returnering standardskjema: 02.09.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.08.2023
Høringsfrist: 02.09.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2024

Lenker