Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1703 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143953 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143945 som et fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker og mindre svin (avvente smågriser, slaktegriser og ammepurker), godkjenningen av dette preparatet for diende smågris og mindre svin (ammende smågriser) (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, som handler som Danisco Animal Nutrition og er representert av Genencor International B.V.) og om oppheving av forordning (EU) 337/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/997

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1703 of 7 September 2023 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei CBS 143953 and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei CBS 143945 as a feed additive for poultry species, weaned piglets, pigs for fattening, lactating sows and minor porcine species (weaned piglets, pigs for fattening and lactating sows), the authorisation of that preparation for suckling piglets and minor porcine species (suckling piglets) (holder of authorisation: Danisco (UK) Ltd, trading as Danisco Animal Nutrition and represented by Genencor International B.V.) and repealing Regulation (EU) No 337/2011 and Implementing Regulation (EU) 2016/997

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat bestående av enzymene endo-1,4-β-xylanase (produsert ved hjelp av Trichoderma reesei CBS 143953) og endo-1,3(4)-β-glukanase (produsert ved hjelp av Trichoderma reesei CBS 143945) som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel) i fôr til alle fjørfe, avvent smågris, slaktegris, diegivende purker og mindre svinearter (de samme durekategoriene). Rettsakten gjelder også utvidet godkjenning til diende smågris. Søker har vist at preparatet som er på markedet i dag tilsvarer stoffet som er godkjent. EFSA har ikke grunn til å endre sin tidligere vurdering av at preparatet er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over gitte minsteinnhold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1703
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1703

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2023
Frist returnering standardskjema: 06.10.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.08.2023
Høringsfrist: 02.09.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2024

Lenker