Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1704 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1119/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1704 of 7 September 2023 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Pediococcus pentosaceus DSM 23376 as a feed additive for all animal species and amending Implementing Regulation (EU) No 1119/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus (DSM 23376) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr. Søker har vist at preparatet som er på markedet i dag tilsvarer stoffet som er godkjent. EFSA har ikke grunn til å endre sin tidligere vurdering av at preparatet er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1704
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1704

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2023
Frist returnering standardskjema: 06.10.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.08.2023
Høringsfrist: 02.09.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2024

Lenker