Sanksjonsordning for manglende oppgjør knyttet til clearede transaksjoner sendt inn av sentrale motparter for oppgjør

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1626 av 19. april 2023 om endring av de tekniske reguleringsstandarder fastsatt i delegert forordning (EU) 2018/1229 som gjelder sanksjonsordningene for manglende oppgjør knyttet til clearede transaksjoner sendt inn av sentrale motparter for oppgjør

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1626 of 19 April 2023 on amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2018/1229 as regards the penalty mechanism for settlement fails relating to cleared transactions submitted by CCPs for settlement

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelig vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 11. august 2023. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Sanksjonsregimet i CSDR gjelder ikke for sentrale motparter. Dersom clearede handler gjøres opp for sent, er det partene i handelen som skal ilegges bøter. For å sikre at de sentrale motpartene ikke ble belastet med bøter dersom clearede handler gjøres opp for sent, var det i kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 artikkel 19 inntatt en mekanisme slik at det var den sentrale motparten som skulle samle inn og distribuere bøtene til deres clearingmedlemmer. Denne prosessen innebærer imidlertid operasjonelle risikoer, tekniske utfordringer og kostnader. Kommisjonsforordning (EU) 2023/1626 endrer derfor artikkel 19 i kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 slik at det er CSDen som skal samle inn og distribuere bøter ved for sene oppgjør i clearede handler, slik de gjør i handler som ikke er clearet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift. Det innebærer at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige eller økonomiske administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner forordningen relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1626
Basis rettsaktnr.: (EU) 909/2014
Celexnr.: 32023R1626

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.05.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker