CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/2502 av 7. september 2023 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 med hensyn til justering av masseverdiene til nye personbiler og nye lette nyttekjøretøy

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2502 of 7 September 2023 amending Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council as regards the adjustment of the mass values of new passenger cars and new light commercial vehicles

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 7. september 2023 og publisert i Den europeiske unions tidende 13. november 2023. Rettsakten hadde ikrafttreden i EU 3. desember 2023.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 26.04.24, beslutning nr. 108/2024. Endringsforskrift ble vedtatt 29.04.24 og Form 1 sendt ESA 30.04.24.

Sammendrag av innhold

Basisforordning (EU) 2019/631 skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp og setter målkrav om gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye person- og varebiler som registreres i EU/EØS-området. Målkravene retter seg mot bilfabrikantene. Gjennomsnittsmålet fordeles mellom bilfabrikantene, og den enkelte fabrikant blir tildelt sine spesifikke utslippsmål etter en fastsatt formel hvor kjøretøyets vekt er en av komponentene. Dette innebærer at tyngre kjøretøy kan slippe ut mer enn lettere kjøretøy. På den måten tas det høyde for at det finnes ulike bilsegmenter og det tilstrebes at det stilles rimelige krav til alle fabrikanter. 

I basisforordningens vedlegg I er det angitt hvordan bilfabrikantenes spesifikke utslippsmål for CO2 skal beregnes. Til beregningen benyttes en gjennomsnittsvekt, M0. Verdien av gjennomsnittsvekten skal justeres regelmessig inntil 2024 for å ta høyde for endringer i den gjennomsnittlige vekten av nye biler som er registrert i unionen.

I henhold til forordning (EU) 2019/631 skal den gjennomsnittlige testmassen for alle nye personbiler og varebiler (verdien TM0) anvendes fra 2025 til beregning av de spesifikke utslippsreferansemålene for hver fabrikant av nye personbiler og nye varebiler. TM0-verdien som skal benyttes i beregningen, skal regelmessig tilpasses den respektive gjennomsnittlige testmassen for alle nye registrerte personbiler og varebiler. 

De veiledende TM0-verdiene for 2025 bør beregnes som den respektive gjennomsnittlige testmassen for alle nye personbiler og varebiler som ble registrert i kalenderåret 2021.

Forordning (EU) 2023/2502 justerer verdiene for M0 og TM0 gitt i vedlegg I til forordning (EU) 2019/631 slik: 

 • I del A (beregning av spesifikke utslippsmål for personbiler) punkt 6.2.1 skal posten om TM0 erstattes som følger: 
  • TM0 er 1609,6 kg i 2025 og i øvrige kalenderår skal verdien i kilogram (kg) fastsettes i samsvar med artikkel 14.1 bokstav d).

 • I del B (beregning av spesifikke utslippsmål for varebiler) punkt 4 skal posten om M0 erstattes som følger:
  • M0 er 1766,4 i 2020, 1825,23 i 2021, 2022 og 2023, og 1875,07 i 2024.

 • I del B (beregning av spesifikke utslippsmål for varebiler) punkt punkt 6.2.1 skal posten TM0 erstattes som følger:
  • TM0 er 2163,0 kg i 2025 og i øvrige kalenderår skal verdien i kilogram (kg) fastsettes i samsvar med artikkel 14.1 bokstav d).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Basisforordning (EU) 2019/631 er implementert i forskrift av 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler og tunge kjøretøy (M, N og O). Forordning (EU) 2023/2502 foreslås tatt inn i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil gå via hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2502
Basis rettsaktnr.: 2019/631
Celexnr.: 32023R2502

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2023
Frist returnering standardskjema: 19.10.2023
Dato returnert standardskjema: 19.10.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.04.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.04.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 29.04.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.04.2024

Lenker