Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2732 av 7. desember 2023 om godkjenning av et preparat av Macleaya cordata-blanding som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring (innehaver av godkjenningen: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2732 of 7 December 2023 concerning the authorisation of a preparation of Macleaya cordata mixture as a feed additive for all poultry species for fattening (holder of authorisation: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.01.2024

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av ekstrakt og blader fra fjørvalmue (Macleaya codata) som avlteknisk tilsetningsstoff (andre avltekniske tilsetningsstoffer som bedrer ytelsen). Preparatet inneholder fire alkoider (sanguinarin, chelerythrin, protopin og allocryptopin). EFSA viser til en risiko knyttet til sanguinarin og chelerythrin og gentoksisitet. Gentoksisiteten er relatert til potensialet for en interaksjon mellom DNA og substansene sanguinarin og chelerythrin. EFSA konkluderer imidlertid med at en slik potensiell gentoksisitet ikke er relevant for dyr som lever kort tid slik som slaktefjørfe, og at preparatet derfor er trygt for slike dyr med et størsteinnhold på 150 mg/kg (88% tørrstoff). Preparatet kan ikke brukes sammen med andre tilsetningsstoffer som gjør at innholdet av sauguinarin og chelerythrin kommer over innholdet hvis preparatet brukes alene.  EFSA vurderer preparatet som trygt for folkehelse og miljø. Preparatet har dokumentert effekt på produksjonsresultater hos slaktefjørfe over et minsteinnhold på 45 mg/kg(88% tørrstoff) som økt tilvekst og redusert fôrforbruk (forbedret fôrutnyttelse).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2732
Basis rettsaktnr.: 1831/2005
Celexnr.: 32023R2732

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2023
Frist returnering standardskjema: 19.01.2024
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.04.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 85/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.11.2023
Høringsfrist: 02.01.2024
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 03.05.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.05.2024

Lenker