Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2017)

Liste over organisasjoner som er anerkjent i henhold til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for organisasjoner for inspeksjon og kontroll av skip

List of organisations recognised on the basis of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.02.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Listen over godkjente klasseselskap fikk anvendelse i EU 8. juli 2017. 

Sammendrag av innhold

I henhold til direktiv 94/57/EF med senere endringer, og nå gjennom 391/2009 og 2009/15 er det Kommisjonen som godkjenner klasseselskap. Listen over godkjente klasseselskap omfatter 13 organisasjoner/selskap. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske og administraive konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

I henhold til direktiv 94/57/EF med senere endringer, og nå gjennom 391/2009 og 2009/15 er det Kommisjonen som godkjenner klasseselskap. Godkjenningen skjer i form av en beslutning som publiseres i Official Journal. EFTA landene har besluttet at disse beslutningene og skal innlemmes i EØS avtalen. Dette gjelder både tidligere beslutninger og fremtidige, samt oversiktslisten av godkjente klasselskap som publiseres. Dette gjelder selv om 391/2009 og 2009/15 enda ikke er inntatt i EØS-avtalen. 

Denne listen over godkjente klasseselskap omfatter 13 organisasjoner/selskap. 

Listen er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: (EC) No 391/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: