EØS-notatbasen

EU Ecolabel-krav - endringer for overnattingssteder og innendørs renholdstjenester

Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/705 datert 29. mars 2023 som endrer beslutning (EU) 2017/175 og (EU) 2018/680 om energieffektivitetskravene for EU-miljømerkede overnattingssteder og EU-miljømerkede innendørs renholdstjenester for visse energirelaterte produkter

Commission Decision (EU) 2023/705 of 29 March 2023 amending Decisions (EU) 2017/175 and (EU) 2018/680 as regards the energy efficiency requirements for EU Ecolabel tourist accommodation and EU Ecolabel indoor cleaning services for certain energy-related products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.02.2023

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak  (EU) 2023/705 omhandler endringer av (EU) 2017/175 og (EU) 2018/680 med hensyn til energieffektivitetskravene for EU-miljømerkede overnattingssteder og EU-miljømerkede innendørs renholdstjenester for visse energirelaterte produkter. 

Både (EU) 2017/175 og (EU) 2018/680 inneholder krav til energieffektivitet for spesifikke energirelaterte produkter, med henvisning til lovgivning som må oppdateres. Kommisjonen har innført A til G omskalerte energieffektivitetsetiketter for visse energirelaterte produkter i henhold til artikkel 15 i forordning (EU) 2017/1369 om rammer for energimerking. Disse omskalerte produktene er nevnt i kriteriene 8, 31 (a), 31 (c), 31 (d), 31 (e) og 31 (h) i beslutning (EU) 2017/175, og i kriterium O10 (a) i beslutning (EU) 2018/680 og er henholdsvis lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner, husholdningsvaskemaskiner og elektroniske skjermer.

I tillegg til referansene må disse kriteriene oppdateres for å gjenspeile omskalerte toppklasser av energieffektivitet, slik at EUs miljømerkekriterier fortsatt tilsvarer de beste 10-20 prosentene av produktene som er tilgjengelige på EU-markedet når det gjelder miljøprestasjoner, i samsvar med vedlegg I del A nr. 2,  i forordning (EF) nr. 66/2010.

Kriterium 31 (e) i beslutning (EU) 2017/175 inneholder henvisninger til EUs Energy Star-program for kontorutstyr og til energistjerneavtaler mellom EU og USA som utløp 20. februar 2018. For å garantere en høy miljøytelse i henhold til EUs miljømerkekriterier, i fravær av relevante energimerker eller forskrifter som definerer energiklasser for kontorutstyr, med unntak av "elektroniske skjermer" som det finnes omskalerte klasser av energieffektivitet for, bør det endrede kravet kreve at nyinnkjøpt kontorutstyr kvalifiserer i henhold til miljømerket EN ISO 14024 type I miljømerker.

Kriterium 31 (g) fastsatt i beslutning (EU) 2017/175 og kriterium O5 fastsatt i beslutning (EU) 2018/680 gir poeng til EU Ecolabel-søkere for bruk av energieffektive støvsugere og inkluderer en henvisning til Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 665/2013 og tilhørende energieffektivitetsklasser. Domstolen har annullert den delegerte forordningen. For å sikre at det fortsatt kan gis poeng til EU Ecolabel-søkere om bruk av energieffektive støvsugere, vises det til at den annullerte delegerte forordning (EU) nr. 665/2013 bør erstattes med henvisninger til Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 666/2013, og henvisningene til energieffektivitetsklasser bør erstattes av henvisninger til årlige terskler for energiforbruk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking i Norge har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. 

Vurdering

Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurderingene fra Miljømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/705
Basis rettsaktnr.: (EF) 66/2010
Celexnr.: 32023D0705

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: