Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/341 av 15. februar 2023 om fornyet godkjenning av vitamin E som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 26/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/341 of 15 February 2023 concerning the renewal of the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species and repealing Regulation (EU) No 26/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetat og RRR-alpha-tocopheryl-acetate) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er totalt seks søknader om regodkjenning, og alle søkerne har vist at produktene som er på markedet i dag tilsvarer produktene som ble godkjent for 10 år siden. EFSA vurderer fortsatt at dette tilsetningsstoffet er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Der ikke nødvending å fornye vurderingen av effekt i forbindelse med en fornyet godkjenning. Det er ikke gitt størsteinnhold for vitamin E.

Det er vert å merke seg at godkjenning av vitamin E i formen RRR-alpha-tocopherol ikke er søkt fornyet, og ved oppheving av forordning 26/2011 vil det ikke lenger være mulige å benytte denne formen for vitamin E som tilsetningsstoff.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdet av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/341
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0341

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2023
Frist returnering standardskjema: 31.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2023
Høringsfrist: 06.03.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker