EØS-notatbasen

Gjennomføringsforordning om tekniske elementer og kvalitetsrapporter for utvalgsundersøkelsen om husholdningers forbruk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2094 av 28. oktober 2022 som spesifiserer de tekniske elementene i datasettene, fastsetter de tekniske formatene for overføring av informasjon og spesifiserer den detaljerte strukturen og innholdet i kvalitetsrapportene for utvalgsundersøkelsen om husholdningers forbruk i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2094 of 28 October 2022 specifying the technical items of data sets, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the consumption domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

I 2026 vil undersøkelsen om husholdningers forbruk, Household Budget Survey (HBS), for første gang bli gjennomført med hjemmel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 som etablerer et felles rammeverk for europeisk statistikk basert på undersøkelser rettet mot personer og husholdninger. Denne rammeforordningen trådte i kraft i november 2019, og gjelder fra 2025.

Gjennomføringsforordning (EU) 2022/2094 spesifiserer de tekniske elementene i datasettene, fastsetter de tekniske formatene for overføring av informasjon og spesifiserer den detaljerte strukturen og innholdet i kvalitetsrapportene for HBS fra 2025.

De statistiske konseptene i HBS er definert i vedlegg I til gjennomføringsforordningen. De tekniske beskrivelsene av variablene er gitt i vedlegg II, og innholdet i kvalitetsrapportene er beskrevet i vedlegg III.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2094
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32022R2094

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2022
Frist returnering standardskjema: 08.02.2023
Dato returnert standardskjema: 07.02.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: