Revisjon av kjøretøykontrollpakken

Revisjon av kjøretøykontrollpakken

Revision of the Directives of the Roadworthiness Package

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.02.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har varslet at fremleggelse av forslag er planlagt som en del av Road safety package i mars 2023.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen reviderer nå regelverket som har fått korttittel "kjøretøykontrollpakken" eller "Roadworthiness package" på engelsk. Denne pakken består av direktiv 2014/45/EU om periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll), direktiv 2014/47/EU om teknisk kontroll av nyttekjøretøy langs veg og direktiv 2014/46/EU om endringer i vognkortdirektivet.

EUs strategi for bærekraftig og smart mobilitet vedtatt 9. desember 2020 har på nytt bekreftet viktigheten av arbeidet for å forbedre trafikksikkerheten og nå målet om null dødsulykker i trafikken innen 2050 Road Safety (europa.eu). Strategien tok i denne sammenheng også opp til justeringer av trafikksikkerheten lovgivende rammeverk for å sikre livslang samsvar for kjøretøy med utslipps- og sikkerhetsstandarder, og dermed bidra til den strategiske handlingsplanen for 2018 for trafikksikkerhet og støtte målene i EUs "Grean Deal".

Periodisk kjøretøykontroll er et grunnleggende trafikksikkerhetstiltak og viktig for å sikre at kjøretøy holder seg innenfor miljøkravene i hele levetiden. Som et resultat av strengere sikkerhets- og utslippslovgivning har kjøretøy stadig mer teknisk komplisert. For å holde tritt med den teknologiske utviklingen i kjøretøyene er det nødvendig å revidere rutinene for kjøreøtykontrollen. 

I tillegg kan forbedret og mer effektiv utveksling av trafikksikkerhetsrelevante kjøretøydata gjøre håndheving på tvers av landegrensene enklere, forbedre funksjonen til det indre marked og beskytte innbyggere fra uredelige aktører i bilbransjen, for eksempel ved å forhindre tukling med kilometertellere.

På bakgrunn av ovenstående vurderes nå hvor godt direktivene i kjøretøykontrollpakken har fungert siden siste oppdatering, spesielt når det gjelder effektivitet, nytte, relevans, og internt samsvar, tatt i betraktning dagens komplekse kjøretøyteknologi. Det er allerede innført sterngere utslippskrav, og forbedrede sikkerhetskrav vil gjelde i nær fremtid (General Safety Regulation). Dette gjør det nødvendig med en snarlig oppdatering av rutinene for periodisk kjøretøykontroll. Kommisjonen vil derfor, evaluering og effekt vurdering som vil bli utført parallelt anses å være det riktige verktøyet for først å bestemme hvordan den eksisterende lovgivningen har fungert, og hvilke problemstillinger som må tas opp i tillegg til de som allerede er identifisert.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Endringer i kjøretøykontrollpakken vil mest sannsynlig føre til endringer i forskrift om periodisk kjøretøykontroll, og muligens også i MC-forskriften, traktorforskriften, og bilforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endring i kjøretøykontrollpakken kan få administrative og økonomiske konsekvenser for Statens vegvesen, kontrollinstansene og kjøretøyeierne. På dette stadiet er det vanskelig å gjøre nærmere rede for hva k. 

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen har sendt inn svar på EUs spørreskjema om revisjonen. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: