Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/2383 av 6. desember 2022 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til typegodkjenning av utslipp fra tunge kjøretøyer som bruker ren biodiesel

Commission Regulation (EU) 2022/2383 of 6 December 2022 amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards the emissions type-approval of heavy duty vehicles using pure biodiesel

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.02.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 6. desember 2022, og trådte i kraft i EU 10. desember 2022. 

Den var på nasjonal høring våren 2023.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 13.06.23, beslutning nr. 144/2023. Endringsforskrift ble vedtatt 28. juni 2023 og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Kjøretøyer som er typegodkjent i EU må kunne kjøre på ren biodiesel og på ulike blandinger av biodiesel og fossilt brensel, om det er nødvendig. I henhold til artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 krever typegodkjenning av motorkjøretøyer og motorer med hensyn til utslipp at produsenten sikrer samsvar med spesifikasjonene for referansedrivstoff angitt i vedlegg IX til nevnte forordning, og som brukes til typegodkjenningstesting.

Ren biodiesel (FRAM B100) er ikke oppført i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 582/2011 som referansedrivstoff for utslippstypegodkjenning av tunge kjøretøyer. Typegodkjenningstesting må gjentas for både diesel (B7) og ren biodiesel (B100) for å demonstrere samsvar med utslippskravene. For å minimere dobbelttesting og lette sertifiseringen av bruken av ren biodiesel og biodieselblandinger (f.eks. FAME B20/B30), er det nødvendig å innføre spesifikasjonene for ren biodiesel som referansedrivstoff basert på relevante internasjonale og europeiske standarder. Det bør være tillatt å demonstrere samsvar med utslippskravene for en B100 typegodkjenning ved utslippstesting av hovedmotoren på ren biodiesel. For nødvendig samsvarstesting etter bruk, kan en hvilken som helst blanding av biodrivstoff velges.

For godkjenning av kjøretøy med godkjent motor er det nødvendig med et tillegg for spesifikasjonene for typegodkjenningssertifikatet.

EU-hjemmel

Forordning (EU) 2022/2383 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Norsk gjennomføring

Forordningen som endres - 582/2011 - er implementert i bilforskriften, og bilforskriften vil derfor bli endret for å implementere den nye forordningen (EU) 2022/2383.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Da rettsakten behandles etter EFTA's hurtigprosedyre, vil den ikke bli forelagt Spesialutvalget for transport til klarering.

Vurdering

Rettsakten anses relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2383
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R2383

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2022
Frist returnering standardskjema: 08.09.2022
Dato returnert standardskjema: 08.09.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker