Delegert kommisjonsforordning om endring av den statistiske klassifiseringen av økonomiske aktiviteter NACE revisjon 2

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/137 av 10. oktober 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om fastsettelse av den statistiske klassifiseringen av økonomiske aktiviteter NACE revisjon 2

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/137 of 10 October 2022 amending Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

NACE-klassifiseringen er en europeisk standard for gruppering av økonomiske aktiviteter som blant annet ligger til grunn for Statistisk sentralbyrås Standard for næringsgruppering. Klassifiseringen danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og Enhetsregisteret, og er en sentral standard i økonomisk statistikk som gjør det mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger nasjonalt, internasjonalt og over tid.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 etablerte en oppdatert statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter i EØS (heretter kalt «NACE Rev. 2»). Statistikker produsert på grunnlag av NACE-klassifiseringen er sammenlignbare på europeisk og internasjonalt nivå ved at NACE Rev. 2 er direkte knyttet til den internasjonale standarden Industriell klassifisering av alle økonomiske aktiviteter (ISIC) vedtatt av FNs statistiske kommisjon (UNSC).

Formålet med denne delegerte forordningen er å oppdatere NACE-klassifiseringen med nødvendige justeringer i næringsgrupperingene som følge av den teknologiske og økonomiske utviklingen de siste årene og tilpasse NACE Rev. 2 til endringer i den internasjonale ISIC-klassifiseringen.

Den oppdaterte næringsklassifiseringen NACE Rev. 2.1 er listet opp i vedlegget til den delegerte forordningen.

NACE Rev. 2.1 skal som hovedregel tas i bruk for statistikk produsert med referanseperiode fra og med 1. januar 2025. Den delegerte forordningen spesifiserer i artikkel 2 en del unntak fra denne hovedregelen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/137
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0137

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2022
Frist returnering standardskjema: 23.01.2023
Dato returnert standardskjema: 20.01.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: