EØS-notatbasen

Delegert kommisjonsforordning som spesifiserer antall og navn på variablene i utvalgsundersøkelsen om husholdningers forbruk

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/126 av 21. oktober 2022 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antall og navn på variablene i utvalgsundersøkelsen om husholdningers forbruk

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/126 of 21 October 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the consumption domain

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

I 2026 vil undersøkelsen om husholdningers forbruk, Household Budget Survey (HBS), for første gang bli gjennomført med hjemmel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 som etablerer et felles rammeverk for europeisk statistikk basert på undersøkelser rettet mot personer og husholdninger. Denne rammeforordningen trådte i kraft i EU i november 2019, og gjelder fra 2025. 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/126 spesifiserer antall variabler og navn på variablene i HBS fra 2025. Listen med variabler er spesifisert i vedlegget til den delegerte forordningen.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Forordningen gir Europakommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som spesifiserer antallet og navnene på variablene i HBS. Antall variabler skal ikke være mer enn 5 prosent flere enn de obligatoriske variablene som var med i Forbruksundersøkelsen da rammeforordningen trådte i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/0126
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32023R0126

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2022
Frist returnering standardskjema: 14.12.2022
Dato returnert standardskjema: 05.12.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: