EØS-notatbasen

Delegert kommisjonsforordning som spesifiserer antall og titler på variabler i Arbeidskraftundersøkelsen

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2447 av 30. september 2022 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet og titlene på de åtteårige variablene i Arbeidskraftundersøkelsen om «unge på arbeidsmarkedet», «utdanningsoppnåelse — detaljer, inkludert avbrutt eller forlatt utdanning" og "forholdet mellom arbeid og familieliv"

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2447 of 30 September 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the eight-yearly variables in the labour force domain on ‘young people on the labour market’, ‘educational attainment – details, including education interrupted or abandoned’ and ‘reconciliation of work and family life’

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) omfatter en kjerneundersøkelse og tilleggsmoduler som kombinerer seks sett med åtteårige variabler og to ad hoc-emner over en åtteårsperiode.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2447 supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet og titlene på de åtteårige variablene for datasettene om "unge på arbeidsmarkedet" og "utdanningsnivå - detaljer, inkludert avbrutt eller forlatt utdanning" (som skal gjennomføres første gang i 2024) og "forholdet mellom arbeid og familieliv" (som skal gjennomføres første gang i 2025).

Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 gir EU-kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som spesifiserer antallet og titlene på variabler for kjerneundersøkelsen og tilleggsmodulene i Arbeidskraftundersøkelsen. Antall variabler skal ikke være mer enn 5 prosent flere enn variablene som var med i undersøkelsen da rammeforordningen 2019/1700 trådte i kraft.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2447
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32022R2447

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2022
Frist returnering standardskjema: 18.11.2022
Dato returnert standardskjema: 14.10.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: