Endring av utfyllende bestemmelser til kapitalkravsforordningen (CRR) om hvilken risikoklasse ulike eksterne kredittvurderinger av verdipapiriseringsposisjoner skal tilsvare

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2365 av 2. desember 2022 om endring av tekniske gjennomføringsstandarder som er fastsatt i gjennomføringsforording (EU) 2016/1801 for tilordning av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til verdipapirisering i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2365 of 2 December 2022 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2016/1801 as regards the mapping tables correspondence of credit assessments of external credit assessment institutions for securitisation in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i  § 2 andre ledd nr. 33, jf. forskrift av 277. juni nr. 1133 (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-06-27-1133)

Sammendrag av innhold

Endring av kommisjonsforordning 2016/1801 som gir utfyllende regler til kapitalkravsforordningen (CRR) artikkel 270e og angir hvilke eksterne kredittvurderinger av verdipapiriseringsposisjoner som svarer til ulike risikoklasser for kapitaldekningsformål for å bestemme posisjonens risikovekting. To eksterne kredittvurderingsbyråer har siden ikrafttredelse av kommisjonsforordning 2016/1801 utvidet kredittvurderingene til å omfatte verdipapirisering. Videre har et nytt kredittvurderingsbyrå blitt lagt til og et kredittvurderingsbyrå er blitt fjernet. Kommisjonsforordning 2016/1801 endres for å hensynta nevnte hendelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres i norsk rett ved henvisning. Dette gjøres normalt i CRR/CRD IV-forskriften § 2

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen betydelige konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Ingen

Vurdering

Bestemmelsene er EØS-relevante og akseptable

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2365
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R2365

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2023
Frist returnering standardskjema: 16.02.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 156/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker