Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/60 av 5. januar 2023 om godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôr til slaktesvin og melkekyr (innehaver av autorisasjon: BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/60 of 5 January 2023 concerning the authorisation of conjugated linoleic acid (t10, c12)-methylester as a feed additive for pigs for fattening and dairy cows (holder of authorisation: BASF SE)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av konjugert linolsyre (t10, C12)-metylsester som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr til slaktegris og melkekyr. Detter er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og nå er godkjent etter nytt regelverk. Tilsetningsstoffet var godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff (vitaminer, pro-vitaminer og andre kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning), og søkt regodkjent i samme kategori. Tilsetningsstoffet har effekter på fettsammensetningen hos slaktegris og i melken til melkekyr, og EFSA vurderer at dette ikke er en vitaminlignende effekt og slår fast at det har en zooteknisk (avlteknisk) effekt og bør godkjennes som et avlteknisk tilsetningsstoff som bedrer ytelsen. Tilsetningsstoffet er derfor godkjent i denne gruppen. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/60
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2023
Frist returnering standardskjema: 24.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2022
Høringsfrist: 01.02.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker