Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/61 av 5. januar 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-glukanase fra Aspergillus niger CBS 120604, et preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanase fra Aspergillus neoniger MUCL 39199, et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/61 of 5 January 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-glucanase from Aspergillus niger CBS 120604, a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase from Aspergillus neoniger MUCL 39199, a preparation of endo-1,4-beta-xylanase from Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 and a preparation of endo-1,4-beta-xylanase from Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av enzymene endo-1-4-β-glucanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 120604), endo-1,3(4)-β-glucanase produsert ved hjelp av Aspergillus neoniger (MUCL 39199) og endo-1,4-β-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma citrinoviride (MUCL 39203) eller Trichoderma citrinoviride (CBS 614.94) som et teknologisk tilsetningsstoff (ensileringsmiddel) for alle dyrearter. Detter er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og nå er godkjent etter nytt regelverk. EFSA konkluderer med at disse 4 tilsetningsstoffene har et potensiale til å redusere proteinnedbrytingen i løpet av ensileringsprosessen når dette er tilsatt i ulike typer grovfôr. EFSA vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/61
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2023
Frist returnering standardskjema: 24.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2022
Høringsfrist: 01.02.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker