Gjennomføringsforordning som spesifiserer tekniske egenskaper for variablene om tilgang til tjenester i Levekårsundersøkelsen i 2024

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2498 av 9. desember 2022 som spesifiserer tekniske egenskaper for variablene om tilgang til tjenester i Levekårsundersøkelsen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2498 of 9 December 2022 specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on access to services pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2498 spesifiserer tekniske egenskaper for de seksårige variablene om tilgang til tjenester som skal samles inn i Levekårsundersøkelsen i 2024. De tekniske egenskapene for variablene er beskrevet i vedlegget til gjennomføringsforordningen.

Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700, supplert ved de delegerte kommisjonsforordningene (EU) 2020/256 og (EU) 2020/2175, har etablert en flerårig plan for rullering av syv emner og tre ad-hoc-emner i Levekårsundersøkelsen i perioden 2021-2026:

  • 2021: Treårige variabler om «Barn» og ad hoc-emne om «Leveordninger og forhold for barn i separerte eller blandede familier».
  • 2022: Treårige variabler om «Helse» og seksårige variabler om «Livskvalitet».
  • 2023: Treårige variabler om «Arbeidsmarked og bolig», seksårige variabler om «Overføring av ulemper mellom generasjoner og Boligvansker» og ad-hoc-emne om «Husholdningenes energieffektivitet».
  • 2024: Treårige variabler om «Barn» og seksårige variabler om «Tilgang til tjenester».
  • 2025: Treårige variabler om «Helse» og ad hoc-emne (ikke bestemt ennå).
  • 2026: Treårige variabler om «Arbeidsmarked og bolig» og seksårige variabler om «Gjeldsbelastning, forbruk og formue».

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2498
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32022R2498

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2022
Frist returnering standardskjema: 15.12.2022
Dato returnert standardskjema: 10.11.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: