Inkludering av narkotikaprekursorer på listen over kontrollerte stoffer

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/196 om endring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om inkludering av visse narkotikaprekursorer på listen over kontrollerte stoffer.

Commision delegated regulation (EU) 2023/196 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2023

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/196 om endring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om inkludering av visse narkotikaprekursorer på listen over kontrollerte stoffer.

Forordningen innebærer at fem nye stoffer føres opp i listene over narkotikaprekursorer kategori 1 i forordning 273/2004 og forordning 111/2005. Forordning 273/2004 gjelder handel med narkotikaprekursorer i EU/EØS mens forordning 111/2005 gjelder handel med narkotikaprekursorer mellom EU og tredjeland. Forordning 273/2004 er gjennomført i norsk rett ved forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer). Forordning 111/2005 er vurdert som ikke EØS-relevant og denne forordningen er derfor ikke gjennomført i norsk rett.

I tillegg føres de allerede regulerte stoffene ANPP (4-anilino-N-fenetylpiperidin) og NPP (N-fenetyl-4-piperidon) i kategori 1 opp med nye synonymnavn.

Tre av de stoffene som føres opp i kategori 1 er pre-prekursorer for fentanyl og fentanylanaloger. To av stoffene er pre-prekursorer for amfetamin, metamfetamin og MDMA (ecstasy). Med pre-prekursorer menes stoffer som anvendes til å fremstille allerede regulerte prekursorer. Med unntak av en begrenset bruk i forskningssammenheng, har ikke de fem stoffene noen kjente, lovlige anvendelsesområder. Regulering under forordning 273/2004 og forordning 111/2005 vil bidra til å hindre at stoffene benyttes til illegal narkotikaproduksjon, men uten at virksomheter og myndigheter påføres en vesentlig administrativ byrde. 

Bruk av amfetamin, metamfetamin, MDMA (ecstasy), fentanyl og fentanylanaloger for rusformål har alvorlige konsekvenser for menneskers helse og medfører alvorlige sosiale og folkehelsemessige problemer i flere av EUs regioner. Ettersom de fem stoffene som føres opp i kategori 1 anvendes som pre-prekursorer for hhv. amfetamin, metamfetamin og MDMA (ecstasy) og fentanyl og fentanylanaloger, utgjør stoffene en alvorlig trussel mot samfunnet og folkehelsen.

På bakgrunn av høy risiko for at stoffene benyttes til ulovlig produksjon av narkotiske stoffer samt det forhold at det er en begrenset lovlig handel med stoffene, er stoffene ført opp på EU-listene over narkotikaprekursorer med den følge at handelen med stoffene blir regulert.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning foreslås gjennomført i norsk rett ved henvisning i forskrift 12. februar 2010 nr. 156 om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika § 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/0196
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0196

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2022
Frist returnering standardskjema: 28.03.2023
Dato returnert standardskjema: 28.03.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.03.2023
Høringsfrist: 21.04.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker