EØS-notatbasen

Ny mat - godkjenning av fryste, tørkede og pulverformer av larver av Alphitobius diaperinus (liten melbille)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/58 av 5. januar 2023 om tillatelse til å bringe fryst form, paste, tørket form og pulverform av Alphitobius diaperinus larvae (mindre melormer) i omsetning som et nytt næringsmiddel og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/58 of 5 January 2023 authorising the placing on the market of the frozen, paste, dried and powder forms of Alphitobius diaperinus larvae (lesser mealworm) as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner fryste, tørkede og laver i pulverformer av Alphitobius diaperinus (liten melbille), i en rekke næringsmidler til den generelle befolkningen og i kosttilskudd til voksne (pulverform). Dette er den fjerde ny mat-godkjenningen av insekter.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 26. april 2022 med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser. På grunnlag av at det finnes få publiserte studier om allergi relatert til insekter generelt, konkluderte EFSA også med at inntak av ny mat-ingrediensen kan indusere primær sensibilisering for proteiner fra liten melbille. Samtidig mener EFSA at kunnskapsgrunnlaget er for begrenset til å kreve merking. Tilsvarende problemstilling gjelder de tidligere ny mat-godkjenningene av insekter. EFSA anbefaler at det gjennomføres studier for å undersøke allergenisiteten nærmere, og insektbaserte proteiner er nå inkludert i EU-kommisjonens forskningsprogram Horizon Europe, som muliggjør nødvendig forskning på allergenisitet. EFSA konkluderte videre med at liten melbille kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergiske for krepsdyr og støvmidd. EFSA bemerket også at flere allergener kan ende opp i ny mat-ingrediensen, hvis disse finnes i fôret til insektene. Disse må i tilfellet merkes i henhold til merkekravene i matinformasjonsforskriften.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning foreligger. Godkjenningen gjelder dermed bare for søkeren i den aktuelle perioden til 26. januar 2028. EFSA kan i perioden heller ikke bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår. Det er gitt krav om merking med at ingrediensen kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot krepsdyr og støvmidd. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten, og i beskrivelsen angis at insektene må fastes i 24 timer før avliving, slik at tarminnholdet fjernes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/58
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2023
Frist returnering standardskjema: 24.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker