Ny mat - godkjenning erte- og risprotein fermentert ved hjelp av mycelet fra Shiitake (Lentilula edodes)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/6 av 3. januar 2023 om tillatelse til å bringe erte- og risprotein gjæret med Lentinula edodes (Shiitake-sopp) mycelia i omsetning som et nytt næringsmiddel og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/6 of 3 January 2023 authorising the placing on the market of pea and rice protein fermented by Lentinula edodes (Shiitake mushroom) mycelia as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner erte- og risprotein fermentert ved hjelp av mycelet fra Shiitake (Lentilula edodes) som ny mat til en rekke matvarekategorier til den generelle befolkningen.

EFSA konkluderte i en risikovurdering, vedtatt 28. februar 2022, med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksvilkår. 

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning foreligger. Godkjenningen gjelder dermed bare for søkeren frem til 24. januar 2028. EFSA kan i perioden heller ikke bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår og krav til lovbestemt betegnelse. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/6
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2023
Frist returnering standardskjema: 17.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker