Ny mat - godkjenning mycelpulver fra soppen Antrodia camphorata

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2535 av 21. desember 2022 som godkjenner markedsføring av den frysetørkede pulverformen av Antrodia camphorata mycelia som et nytt næringsmiddel og endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2535 of 21 December 2022 authorising the placing on the market of the freeze-dried powder form of Antrodia camphorata mycelia as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner mycelpulver fra soppen Antrodia camphorata i kosttilskudd til den generelle befolkningen, unntatt spedbarn, barn og unge under 14 år.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 18. mai 2022 med at ny mat-ingrediensen ikke er helsemessig trygg for personer yngre enn 14 år ved bruksvilkårene som var foreslått i søknaden. For personer over 14 år er ingrediensen helsemessig trygg ved angitte bruksvilkår.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår og krav til lovbestemt betegnelse. Det er gitt krav om at kosttilskudd som inneholder ny mat-ingrediensen skal merkes med at de ikke skal brukes av personer under 14 år. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2535
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R2535

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2023
Frist returnering standardskjema: 17.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker