ny mat - korrigering av unionslisten

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/65 av 6. januar 2023 om korrigeringer av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om etablering av unionslisten over nye næringsmidler, gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648 som godkjenner markedsføring av xylo-oligosakkarider som et nytt næringsmiddel, gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 som godkjenner utvidelse av bruken av basisk myseproteinisolat fra storfemelk som et nytt næringsmiddel, og gjennomføringsforordning (EU) 2021/96 som godkjenner markedsføring av 3'-sialyllaktosenatriumsalt som et nytt næringsmiddel

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/65 of 6 January 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods, Implementing Regulation (EU) 2018/1648 authorising the placing on the market of xylo-oligosaccharides as a novel food, Implementing Regulation (EU) 2019/1686 authorising the extension of use of bovine milk basic whey protein isolate as a novel food, and Implementing Regulation (EU) 2021/96 authorising the placing on the market of 3'-sialyllactose sodium salt as a novel food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen korrigerer feil i oppføringene i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), for

  • Myseproteinisolat fra melk: Oppsettet i kolonnen for bruksvilkår i tabell 1 endres, slik at det klart framgår hvilke maksimumsgrenser som gjelder for hvilke matvarekategorier.
  • 3-sykofyllaktose: Korrigering av feil maksimumsnivå for henholdsvis aromatiserte og ikke-aromatiserte fermenterte melkebaserte produkter i kolonnen for bruksvilkår i tabell 1.
  • Galaktooligosakkarid: Bacillus circulans fjernes som kilde til enzymet beta-galaktosidase i beskrivelsen under spesifikasjonene i tabell 2.
  • Xylo-oligosakkarider: «Vanninnhold» erstattes med «tørrstoff» i spesifikasjonen i tabell 2

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/65
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2023
Frist returnering standardskjema: 24.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker