Økologi- Endring av liste over kontrollorgan (Letis S.A)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/186 av 27 januar 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 som omhandler anerkjenning av visse kontrollmyndigheter og kontrollorgan med formål om import av økologiske produkter til EØS-området

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/186 of 27 January 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. 

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/2325 vedlegg II som omhandler liste over anerkjente ekvivalente kontrollorgan og kontrollmyndigheter med ansvar for kontroll av økologiske virksomheter og produkter i tredjeland.

Det er gjennomført endringer i listen over ekvivalente kontrollmyndigheter og kontrollorgan, og omfatter endringer i geografisk virkeområde for kontrollorgan. Det er et kontrollorgan som ønsker å tilbaketrekke sin godkjenning for enkelte produktkategorier i visse tredjeland, og et kontrollorgan som tilbaketrekker sin godkjenning for alle tredjeland. Et annet kontrollorgan (LETIS S.A) mister sin anerkjenning og blir trukket fra listen. Hovedårsaken er mangelfull årlig rapportering og oppfølging av notifiseringer i OFIS, og at de ikke har et tilfredsstillende kontrollsystem og ikke har gjennomført tilfredsstillende korrigerende tiltak.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført som en endringsforskrift til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Endringsforskriften endrer § 4 bokstav f i økologiforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2023/186 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er generelt et behov for regelmessige oppdateringer av liste over ekvivalente tredjeland og kontrollorgan. Det er Europa kommisjonen sitt hovedansvar å overvåke kontrollorgan og vurdere hvilke kontrollorgan som ikke lenger er anerkjente for å sertifisere økologiske virksomheter i tredjeland. Kontrollorgan som er slettet fra listen har alvorlige svakheter i kontrollsystemet, og endringen er nødvendig for å ivareta integriteten til økologiske produkter som importeres til EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)186
Rettsaktnr.: 2023/186/EU
Basis rettsaktnr.: 2021/2325
Celexnr.: 32023R0186

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2023
Frist returnering standardskjema: 05.05.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.02.2023
Høringsfrist: 11.04.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker