Overgangsperiode og tilpasning av nye kunngjøringsskjemaer (eForms)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2303 av 24. november 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 som etablerer standardiserte kunngjøringsskjemaer for offentlig anskaffelser (eForms)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2303 of 24 November 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1780 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2023

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten faller under EFTA-Sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordning (EU) 2022/2303 presiserer at eksisterende og nye kungjøringskjema kan benyttes samtidig i en overgangsperiode fra 14. november 2022 til 24. oktober 2023. Rettsakten endrer gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 (eForms). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres i norsk rett ved at kunngjøringsskjemaene oversettes til norsk og legges inn i den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av anskaffelser "Doffin". Forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter viser til denne databasen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. I tråd med tidligere forordninger om samme tema (kunngjøringer) anses denne også EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)2303
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2303
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1780
Celexnr.: 32022R2303

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2023
Frist returnering standardskjema: 20.01.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: