Plantevernmidler - eterisk sitronolje, avslag

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/200 av 30. januar 2023 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet eterisk sitronolje (Citrus limon essential oil), i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/200 of 30 January 2023 concerning the non-approval of lemon essential oil (Citrus limon essential oil) as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 31. januar 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Eterisk sitronolje har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff som kan benyttes som plantevernmiddel. Ved vurderingen av eterisk sitronolje, ble det påvist at hovedbestanddelen i stoffet, d-limonen, har en rekke betenkeligheter ved seg. d-limenon kan skape både hudirritasjon og allergi, og være giftig ved innånding og svelging. Manglende data for stoffet gjorde også at en rekke andre undersøkelser ikke kunne sluttføres.  

Merknader

Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Eterisk sitronolje inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet var påtenkt brukt som sopp-, insekt- og middmiddel i sitrustrær.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/200
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32023R0200

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2023
Frist returnering standardskjema: 11.05.2023
Dato returnert standardskjema: 12.06.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker