Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/314 av 25. oktober 2022 om endring av tekniske standarder fastsatt i delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til tidspunktet for når visse framgangsmåter for risikostyring får anvendelse i forbindelse med utveksling av sikkerheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/314 of 25 October 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2016/2251 as regards the date of application of certain risk management procedures for the exchange of collateral

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trådte i kraft 25. oktober 2022.

Beslutningen er inntatt i EØS-avtalen og trådte i kraft 18. mars 2023. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer eksisterende utfyllende kommisjonsforordning til EMIR vedrørende hvilket tidspunkt rsikostyringsprosedyren som stiller krav om utveksling av sikkerhet skal gjelde fra når det gjelder visse typer OTC-derivatkontrakter som ikke cleares av en sentral motpart. Krav om utveksling av sikkerhet vil gjelde for konserninterne kontrakter med selskaper hjemmehørende i et tredjeland dersom det ikke er fastsatt en likeverdighetsbeslutning etter artikkel 13. På grunn av utfordringene kommisjonen har møtt i forbindelse med likeverdighetsvurderingene og de mulige negative konsekvensene knyttet til betydelig økte kostnader for konsernselskaper for å oppfylle kravet om utveksling av sikkerhet endres tidspunktet for  den nevnte risikostyringsprosedyren til 30. juni 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er inntatt i norsk rett i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)7326
Rettsaktnr.: (EU) 2023/314
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32023R0314

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2022
Frist returnering standardskjema: 20.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker